Menü

Üye Özel

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma ve Taahhüt Metni

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Bu bilgilendirme metni, Estetik Plastik Cerrahi Derneği (“EPCD”) üyeleri, etkinlik katılımcıları ve diğer paydaşların Dernek ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin Estetik Plastik Cerrahi Derneği tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“KVKK”) kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Siz değerli üyelerimiz, katılımcılarımız ve gönüllülerimiz kişisel verilerinizi Dernek Merkezi, internet sitesi, mobil uygulama, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Estetik Plastik Cerrahi Derneği ile paylaşabiliyorsunuz.

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, EPCD’nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 vd. maddeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, EPCD’e üyeliğinizin oluşturulması, EPCD’nin dernek tüzüğünde sayılan faaliyet ve amaçlar başta olmak üzere; webinar, seminer, sempozyum, panel, açık oturum, konferans, kurs, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, yurtiçi ve yurtdışı gezileri de dahil etkinlikler ve organizasyon süreçleri ile EPCD’nin üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkanlardan faydalanmanız, EPCD’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız; plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmanın sağlanması, hak ve menfaatlerin korunması, estetik cerrahi ve cerrahi dışı estetik işlemler alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve araştırmaların izlenmesi, plastik cerrahi biliminde yüksek bir standart oluşturulması, bu alandaki araştırma ve çalışmaların teşvik edilmesi, konuyla ilgili bilim insanları arasında bilgi ve görgü alışverişinin organize edilmesi, estetik cerrahi ve cerrahi dışı estetik işlemlerin geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitim desteğinin sağlanması ve estetik cerrahi ve cerrahi dışı estetik işlemleri ilgilendiren tüm konularda kamu yararına çalışılması, araştırma yapılması, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim kurulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere EPCD’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili komisyonlarımızca gereken çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, EPCD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yürütülmesi ve bu minvalde süreçlerin yürütülmesi ile EPCD’nin ürün, hizmet ve projelerine yönelik tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Estetik Plastik Cerrahi Derneği olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Dernek Merkezi adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla info@epcd.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla