Menü

Üye Özel
Estetik Plastik Cerrahi Derneği Tüzüğü

Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı, “Estetik Plastik Cerrahi Derneği“dir. Dernek merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 2. Derneğin Amacı
Derneğin amacı, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, estetik cerrahi ve cerrahi dışı estetik işlemler alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve araştırmaları izlemek, plastik cerrahi biliminde yüksek bir standart oluşturmak, bu alandaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, konuyla ilgili bilim insanları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, estetik cerrahi ve cerrahi dışı estetik işlemlerin geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitim desteği sağlamak ve estetik cerrahi ve cerrahi dışı estetik işlemleri ilgilendiren tüm konularda kamu yararına çalışmak, araştırma yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim kurmak.

Madde 3. Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı
Dernek amacını yerine getirmek için şu çalışma konularında faaliyette bulunur:

 1. Ulusal ve uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla estetik ve plastik cerrahi konularında üniversite ve hastanelerle bilimsel ilişki kurup kongre, sempozyum, kurs, panel ve konferanslar tertip etmek.
 2. Gelişen modern tıp teknolojisini yakından izleyerek yeni çıkan alet, sarf malzemesi ve yayınları en kısa sürede üyelerine aktararak onları bilinçli kılmak.
 3. Yeni yetişen plastik cerrahlarının gelecek nesillere iyi örnek olmaları ve eğitici kademelere erişebilmeleri için estetik ve plastik cerrahi açısından yetişme şartlarını uluslararası standartlara uyarlılığını sağlamak.
 4. Estetik plastik cerrahlar arasında mesleki dayanışma ve çalışma ortamını sağlayarak, bilim ve hukuk yönünden bu ilişkileri desteklemek ve savunmak, üyelerin akademik bilimsel, profesyonel düzeyde gelişmelerini ve tıbbi etik kuralları çerçevesinde çalışmalarını teşvik etmek.
 5. Dernek üyeleri tarafından hazırlanan ve yönetim kurulu denetiminden geçen bilimsel çalışmaların yayın haline getirilebilmesi için gerekli finansmanı sağlamak.
 6. Genel kurulun uygun göreceği ilmi çalışmaları finanse etmek.
 7. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

Madde 4. Kurucular
Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Nisan 1990 tarihinde aşağıda ismi belirtilen kişiler tarafından kurulmuştur.

 1. Doç. Dr. Cemalettin ÇELEBİ
 2. Prof. Dr. Yücel ERK
 3. Prof. Dr. Güler GÜRSU
 4. Prof. Dr. Abdullah KEÇİK
 5. Yrd. Doç. Dr. Emin MAVİLİ
 6. Op. Dr. Atilla OYMAK
 7. Yrd. Doç.Dr. Mustafa ÖZBEK
 8. Yrd. Doç. Dr. Kutlu SEVİN
 9. Prof. Dr. Sinan ŞAKRAK
 10. Prof. Dr. Erdem YORMUK

Madde 5. Üyelik
Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

a. Asil Üyelik, Asistan Üyelik ve Onur Üyeliği:

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Üyelik işlemlerinin başlatılabilmesi için en az iki asil üyenin tavsiye mektubu gerekir. Yabancıların üyeliğe kabul edilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi asistanları derneğe asistan üye olma hakkına sahiptir. Üyelik işlemlerinin başlatılabilmesi için en az iki asil üyenin tavsiye mektubu gerekir. Asistan üyelerin şeçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. Asistan Üyeler herhangi bir aidat ödemez. Asistan üyelerin üyelikleri, uzmanlık ünvanını aldıklarında sona erer ve Asil üyelik süreçleri başlatılır.

DERNEK’e Asıl Üye olamayan ancak, DERNEK’e katkıları olacağı düşünülen veya asil üyeliği sona eren yerli veya yabancı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı nitelikteki gerçek kişilerin şeçme ve şeçilme hakkı olmaksızın, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitim belgesini ibraz etmesi koşulu ile Yönetim Kurulu Kararı ile Onur Üyesi olabilirler. Onur Üyeleri herhangi bir aidat ödemezler 

b. Fahri Üyelik:
Estetik Plastik Cerrahi ve kapsadığı konulara yakın ilgi duyup bu ilgisini bilimsel olarak belirgin çalışmalar yapmak suretiyle göstermiş bulunan tıp doktorları, tıp alanında büyük değerde çalışmalar yapmış olanlar ve dernek etkinliklerini maddi ve manevi yardımlarıyla destekleyen kişiler fahri üye seçilebilirler. Fahri üyeler asil üyeler gibi seçilirler.

Fahri üyeler, en az 2 asil üyenin tavsiyesi ve yönetim kurulunun kararı ile genel kurula önerilir. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur ve derneğin organlarına seçilemezler. Fahri üyeler aidat ödemezler ve asil üyelerin yukarıda belirtilen haklarının dışında dışındaki haklarından yararlanırlar.

Madde 6. Üyelik işlemleri
Derneğe üye olabilmek için Madde 5’de belirtildiği üzere dernek başkanlığına yazılı olarak başvurulması gereklidir. Üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Fahri üyeler, Madde 5 – b uyarınca genel kurul tarafından seçilir.

Madde 7. Üyelerin Hakları
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Madde 8. Üyelerin Yükümlülükleri
Üyeler, bu tüzükte öngörülen esaslara göre belirlenen aidatları süresinde ödemekle yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle, derneğin amacına uygun davranmakla, bu amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla, genel kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür.

Madde 9. Üyeliğin sona ermesi
a. Her üye, yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek koşuluyla istediği zaman dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

b. Üyelik için mevzuat kurallarında veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda kişinin üyeliğinin sona erdiği yönetim kurulunca karar altına alınır.

c. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanların, uğraşıyla ilgili olsun veya olmasın meslek ahlak ve adabıyla bağdaşmayacak derecede kusurlu davranışlarda bulundukları tespit edilen üyelerin yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmalarına karar verilir. Bu karar, üyelikten çıkarılmasına karar verilen kişiye yazılı olarak noter kanalıyla tebliğ edilir. Üyenin bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde genel kurula itiraz etme hakkı vardır. İtiraz dilekçesi genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna verilir. Üyenin itirazının değerlendirilmesi konusu, yönetim kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine eklenir. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyelikten çıkarılmasına karar verilen kişinin hak ve yükümlülükleri devam eder. İtiraz genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın genel kurul tarafından ret edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafından üyenin kaydı silinir. Çıkarılan üyenin bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Madde 10. Derneğin Organları
Derneğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Madde 11. Genel Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi,
 8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 9. Derneğin kuruluş amaçları aynı olan başka derneklerle bir araya gelerek federasyon kurması veya kurulmuş olan federasyonlara katılması ve ayrılması konularının kararlaştırılması, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 11. Derneğin vakıf kurması,
 12. Derneğin feshedilmesi
 13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 14. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 12. Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Yeri
Genel Kurul, iki yılda bir olağan; Mayıs ayında olağan; yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantıları Yönetim Kurulu’nun belirlediği yer ve tarihlerde yapılır. Duyuru Madde 13’te belirlenen iletişim yollarından en az ikisi kullanılmak sureti ile yapılır.

Madde 13. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Yöntemi
Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14. Genel Kurul Toplantısının Yapılış Yöntemi, Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Genel kurul, mevzuat kurallarında ve bu tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Madde 15. Genel Kurulda Oy Kullanma, Karar Alma Yöntem ve Biçimleri, Karar Yeter Sayısı
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama açık sayım esasına göre yapılır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Genel kurul kararları, mevzuat kurallarında ve bu tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 16. Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev bölüşümü yapar.

Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olması durumunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Buna karşın yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. 2. Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak ve genel kurulun verdiği görevleri yerine getirmek,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Genel kurul verdiği yetkiyle, derneğin kuruluş amaçları aynı olan başka derneklerle bir araya gelerek federasyon kurması veya kurulmuş olan federasyonlara katılması ve ayrılması konularındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 17. Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri ile Derneğin İç Denetim Şekilleri
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olması durumunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından aşağıda belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim kurulu, altı ayı geçmeyen aralıkla toplanır ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 18. Yardımcı Kurullar
Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere eğitim, araştırma, yayın, bilimsel toplantı, üyelik, etik, basın ve halkla ilişkiler vb. konularda yardımcı kurullar oluşturulabilir. Bu kurulların oluşturulmasında ve üyelerinin seçilmesinde yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 19. Derneğin Gelirleri
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üye aidatları : Üyelerden giriş ödentisi olarak 300 TL, senelik olarak da 600 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından düzenlenen eğitim, kurs, kongre, fuar, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Dernek tarafından üretilen veya üretimi sağlanan kıyafet, ofis ekipmanı, yazılım, döküman,kitap ve dergi satış gelirleri
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Diğer gelirler.

Ek Madde 19.
Derneğin, nakit mali varlığı yönetim kurulunca kararlaştırılacak bankalarda saklanır. Para çekmek için mevcut dönemdeki yönetim kurulu başkanının imzası derneğin imza sirküleri olarak belirlenir.

Madde 20. Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek ölçüde yapılamaz.

Madde 21. Defter ve Kayıtlar
İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere veya il dernekler müdürlüğüne onaylatılır.

Madde 22. Tüzük Değişikliği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Tüzük değişikliği, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen yöntem ve esaslara uygun olarak Mülki idare Amirliği’ne bildirilir.

Madde 23. Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi konusunun görüşülebilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine karar verilebilmesi için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca mevzuatta öngörülen yöntem ve esaslara uygun olarak yapılır. Derneğin feshi halinde tüm para, mal ve hakları Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’ne devredilir.

*Derneğin feshi halinde tüm para, mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Madde 24. Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte düzenlenmemiş konularda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.